1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Śmierć osoby bliskiej jest bardzo traumatycznym przeżyciem. W sytuacji gdy za śmierć osoby bliskiej ponosi odpowiedzialność podmiot trzeci, którym może być m.in. ubezpieczyciel, polskie prawo cywilne umożliwia osobom najbliższym dochodzenie stosownych roszczeń.  W ramach niniejszej publikacji omówię kwestie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, a także pozostałe roszczenia.

odszkodowanie za smierc osoby bliskiej

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – Co przysługuje za śmierć osoby bliskiej ?

Osobom dotkniętym śmiercią osoby bliskiej przysługują roszczenia wskazane w art. 446 Kodeksu cywilnego:

– zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego,

– rentę alimentacyjną,

– rentę fakultatywną

– odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,

– zadośćuczynienie za krzywdę.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej  – Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego

Poniesione w związku ze zdarzeniem objętym odpowiedzialnością podmiotu trzeciego, koszty leczenia i pogrzebu zmarłej osoby, zgodnie z art. 446 § 1 KC, podlegają zwrotowi osobie która je poniosła. Przykładowo, mogą to być koszty związane z zakupionymi lekami, czy hospitalizacją jaki i też koszty zakupu trumny, kremacji zwłok, przygotowania zwłok do pogrzebu i wszelkich innych związanych z pogrzebem uzasadnionych kosztów.

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego przysługuje wszelkim osobom, które te koszty poniosły.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – Renta alimentacyjna

Dzieci, małżonek, rodzeństwo i rodzice osoby zmarłej, wobec których mógłby ciążyć na zmarłym obowiązek alimentacyjny są uprawnione do żądania od podmiotu odpowiedzialnego za śmierć naprawienia powstałej szkody poprzez płacenie odpowiedniej renty alimentacyjnej, uzasadniającej potrzeby tychże osób. Wysokość renty uzależniona jest od dotychczasowych możliwości majątkowo-zarobkowych osoby zmarłej. Co istotne, do otrzymania takiej renty nie jest konieczne wykazanie się wydanym wcześniej wyrokiem ustalającym alimenty.

Renta alimentacyjna przysługuje osobom, które byłyby uprawnione do otrzymywania alimentów od osoby zmarłej tj.: dzieciom zmarłego, rodzicom, małżonkowi oraz rodzeństwu.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – Renta fakultatywna

Taka sama renta jak renta alimentacyjna przysługuje również wszystkim osobom, które zmarły w sposób stały i dobrowolny utrzymywał. Jej przyznanie zależy jednak w głównej mierze od tego, czy jest to słuszne w świetle zasad współżycia społecznego.

Osobami uprawnionymi do jej otrzymania mogą być osoby, wobec których zmarły nie miał obowiązku alimentacyjnego – przykładowo może to być: konkubent/konkubina zmarłego, członkowie rodziny zastępczej etc.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej

Osobom bliskim zmarłego oprócz wskazanych powyżej roszczeń, może przysługiwać także roszczenie o odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. W ramach odszkodowania, podmiot odpowiedzialny za śmierć, jest zobowiązany do wypłaty stosownej kwoty, która ma naprawić niekorzystne zmiany w sytuacji materialnej bliskich osoby zmarłej, jak i też w sferze niematerialnej, która rzutuje na sferę majątkową tychże osób.

Osobami uprawnionymi do takiego odszkodowania są wyłącznie członkowie najbliższej rodziny zmarłego, to są m.in.: dzieci, rodzice, małżonek i rodzeństwo.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – Zadośćuczynienie za krzywdę

Zgodnie z art. 446 § 4 KC, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mają prawo do domagania się zapłaty odpowiedniej kwoty, która ma zrekompensować ich cierpienia powstałe ze względu na śmierć tej osoby.

Zakres uprawnionych do zadośćuczynienia jest taki sam jak w przypadku odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ? Kliknij tutaj. 

Ostatnie wpisy