1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku

Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia gospodarcze w większym rozmiarze lub wiążące się z wysokim ryzykiem, wybór spółki kapitałowej jaką jest spółka z o.o. zazwyczaj jest dużo bardziej korzystny od spółki osobowej. O zaletach spółki z o.o. pisaliśmy tutaj.

rejestracja sp. z o.o.

ZAKŁADANIE SPÓŁKI W SPOSÓB TRADYCYJNY

1.       Zawarcie w formie aktu notarialnego umowy spółki lub aktu założycielskiego w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.

Umowa spółki powinna określać:

a.       firmę i siedzibę spółki;

b.      przedmiot działalności spółki;

c.       wysokość kapitału zakładowego;

d.      czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

e.      liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

f.        czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony;

g.       jeśli wkładem do spółki ma być w całości lub części wkład niepieniężny (aport), określenie przedmiotu tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną.

Są to podstawowe, obligatoryjne postanowienia umowy, które muszą znaleźć się w umowie spółki. Jeżeli w umowie nie zawrze się innych, dodatkowych uregulowań, to zastosowanie co do pozostałych uregulowań wówczas znajdzie Kodeks spółek handlowych.

2.       Po sporządzeniu i podpisaniu umowy spółki (bądź aktu założycielskiego) należy wnieść wkład na pokrycie kapitału zakładowego.

3.       Powołanie zarządu.

4.       Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki.

5.       Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym – wniosek o wpis spółki podpisują wszyscy członkowie zarządu.

ZAKŁADANIE SPÓŁKI PRZEZ INTERNET

Od 2012 r. istnieje możliwość założenia spółki z o.o. przez Internet. Jest to uproszczony tryb zawiązania i rejestracji spółki z o.o. określany jest mianem S24. Aby jednak skorzystać z tego udogodnienia, w należy zaopatrzyć się w kwalifikowany podpis elektroniczny lub w profil zaufany na platformie ePUAP. Rejestracja w tym trybie jest szybsza i tańsza niż tradycyjna rejestracja.

Czas zarejestrowania spółki przez Internet to ok. 7 dni. Rejestracja S24 wymaga założenia e-konta przez osoby dokonujące zgłoszenia. Umowa spółki tworzona jest za pomocą wzorca umowy. Zarówno umowa spółki, wniosek rejestrowy i inne wymagane dokumenty są tworzone bezpośrednio w systemie i przesyłane sądowi.

KOSZTY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O.

Przy założeniu, że kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł, koszty założenia spółki z o.o. orientacyjnie mogą wynieść 2.000 zł.

Na koszty składa się przygotowanie umowy spółki, koszty notarialne (tzw. taksa notarialna), opłata a wpis do KRS, podatek od czynności cywilnoprawnych, notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu, koszty pełnomocnictwa w przypadku złożenia wniosku do sądu przez pełnomocnika.

Agnieszka Stawicka

radca prawny, wspólnik

Zostaw komentarz