1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Pozew przeciwko bankowi w sprawach kredytów frankowych

Pozew przeciwko bankowi w sprawach kredytów frankowych

Z roku na rok rośnie liczba spraw rozpatrywanych przez sądy przeciwko bankom, które udzielały kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy często nie wiedzą czego mogą się domagać, jak sformułować żądanie pozwu, czy mogą wnosić o zapłatę kwoty pieniężnej, a jeśli tak – jakiej wysokości. Aby zwiększyć szansę na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, w pierwszej kolejności należy bardzo precyzyjnie określić żądanie pozwu oraz obliczyć kwotę ewentualnego roszczenia o zapłatę.

Pozew przeciwko bankowi w sprawach kredytów frankowych

Pierwszym etapem jest szczegółowa analiza prawna umowy pod kątem istnienia niedozwolonych postanowień umownych (inaczej klauzuli abuzywnych) oraz oceny jakich praw i obowiązków one dotyczą. Z puntu widzenia kredytobiorcy, ważne jest ustalenie czy znamion abuzywności nie nosi zapis regulujący sposób indeksacji kwoty udzielonego kredytu, a dokładniej rzecz ujmując, sposób ustalania kursu, według którego kwota kredytu oraz poszczególnych rat jest przeliczana na walutę obcą lub z waluty obcej na złotówki. Zastosowanie przez bank takich klauzul zwiększa szanse kredytobiorcy na wygranie sprawy w sądzie.

W zależności od ustalenia skutków finansowych takiej indeksacji, pozew przeciwko bankowi może zawierać roszczenie o stwierdzenie nieważności całej umowy lub o zapłatę wskutek uznania klauzul abuzywnych za niedozwolone. Oba te roszczenia wywołują odmienne skutki prawne. Stwierdzenie przez sąd nieważności całej umowy skutkuje tym, że umowę kredytową traktuje się jako nigdy niezawartą. W praktyce oznacza to tyle, że strony powinny sobie zwrócić to co otrzymały. Kredytobiorca zwraca kwotę otrzymanego kredytu, a bank sumę wszystkich rat kredytu spłaconych przez kredytobiorcę. Dochodzi w ten sposób do wzajemnego potrącenia roszczenia. Umowa kredytowa od czasu uprawomocnienia się wyroku nie istnieje, a kredytobiorca nie jest dalej zobowiązany do spłacania kredytu. Dla przykładu, przy kwocie kredytu 160 tys. zł, po 10 latach spłacania rat kredytu, kredytobiorcom pozostaje do spłaty ok 260 tys. zł. Takiej kwoty można uniknąć w przypadku uznania przez sąd powództwa o ustalenie nieważności umowy.

Drugim sposobem uniknięcia nieproporcjonalnie wysokiego salda zadłużenia do kwoty zaciągniętego kredytu jest pozew o zapłatę wskutek uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone.  W takim przypadku przed wniesieniem sprawy do sądu należy dokonać bardzo szczegółowej kalkulacji historii spłat kredytu, jego wysokości, dokonanej spłaty, salda zadłużenia, kursów walut, po których doszło do przewalutowania. Powództwo to ma za zadanie tzw. odfrankowanie kredytu, tzn. ustalenie, iż kredyt ten od początku był kredytem złotowym oraz przeliczenie rat kredytu w złotych. Umowa wówczas nadal istnieje, lecz na innych warunkach. W związku z powyższym, po stronie kredytobiorcy może powstać nadpłata, która stanowić będzie żądanie pozwu, bowiem gdyby kredyt nie był indeksowany do franka szwajcarskiego, raty byłyby dużo niższe.

Pozytywne rozstrzygnięcie sądu może skutkować zmniejszeniem salda zadłużenia nawet o kilkaset tysięcy złotych, w zależności od wysokości zaciągniętego kredytu i sumy spłaconych rat. Przed wytoczeniem powództwa należy jednak dokonać szeregu analiz mających na celu sformułowanie roszczenia, obliczenie kwot jakich kredytobiorca może domagać się od banku. Dobrze skonstruowany pozew „ustawia” proces i często przesądza o jego przebiegu. To z kolei oznacza, iż jakiekolwiek – nawet wydawać by się mogło drobne – błędy przy przygotowaniu takiego pisma mogą znacząco utrudnić sprawne i skuteczne przeprowadzenie sprawy.

Powództwa związane z tzw. umowami frankowymi są stosunkowo skomplikowane, lecz zapada coraz więcej wyroków na korzyść kredytobiorców. Proszę jednak pamiętać, że o ile orzecznictwo w zakresie kredytów frankowych jest bardzo bogate, to nie można mówić o jednolitej linii orzeczniczej w tej materii. Decydując się na skierowanie sprawy przeciwko bankowi nie warto opierać się na jednym korzystnym orzeczeniu. Konieczna jest znajomość dotychczasowego dorobku orzeczniczego
w sprawach frankowych.

Agnieszka Stawicka
radca prawny, wspólnik

Pomoc dla frankowiczów

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla frankowiczów, na poradę prawną można umówić się korzystając z danych kontaktowych po prawej stronie lub w znajdujących się w zakładce kontakt.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Ostatnie wpisy

Zostaw komentarz