1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Dbając o interesy naszych klientów, postanowiliśmy przygotować dla Państwa wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Wzór ten został przygotowany na potrzeby postępowania w związku ze szkodą likwidowaną w ramach ubezpieczenia OC, o czym należy pamiętać przed jego wysłaniem ubezpieczycielowi.

wzor-odwolania-od-decyzji-ubezpieczyciela

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Przygotowany przez nas wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie zawsze będzie zatem znajdował zastosowania w sprawach dotyczących np. polis NNW. Prosimy w związku z tym Państwa o zwrócenie na to uwagi.  Kancelaria nie ponosi bowiem odpowiedzialności za ewentualna nieskuteczność złożonego odwołania.

Pragniemy także zwrócić uwagę, że odwołanie od decyzji  ubezpieczyciela powinno być przygotowane z najwyższą starannością, bowiem często jest to ostatnia rzecz jaką można zrobić w sprawie oprócz skierowania jej na drogę sądową. Warto zatem zadbać, aby odwołanie zostało przygotowane w solidny sposób, tak żeby zawierało wszelkie argumenty prawne i faktyczne – dzięki temu można uzyskać należne odszkodowanie bez kierowania sprawy na drogę sądową. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzeniu odwołania, prosimy kliknąć tutaj. 

Wzór-odwołania-od-decyzji-ubezpieczyciela – PDF

Wzór-odwołania-od-decyzji-ubezpieczyciela – DOC

…………………………………………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(nazwa ubezpieczyciela, adres)

Nr szkody: ……………………………………

Data szkody: ……………………………………

Poszkodowany: …………………………………

Sprawca szkody: …………………………………

ODWOŁANIE

OD DECYZJI UBEZPIECZYCILA Z DNIA ……………………………………………………

 

Działając w imieniu własnym, niniejszym składam odwołanie od decyzji z dnia ……………………………………..

W związku z powyższym, wzywam do zapłaty na moją rzecz następujących kwot:

  1. ……………………………….. tytułem …………………………………………………. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty.
  2. ……………………………….. tytułem …………………………………………………. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty.
  3. ……………………………….. tytułem …………………………………………………. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty.

Powyższe kwoty należy uiścić niezwłocznie na wskazany poniżej rachunek bankowy:

………………………………………………………………………………………………………….

Przypominam, iż zgodnie  z art.  14  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Uzasadnienie

Jak stanowi art.  415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z art.  822 Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

W niniejszej sprawie, winę za powstanie szkody ponosi sprawca szkody ………………………………, ubezpieczony w …………………………………………………. Wina sprawcy polegała na ………………………………………………………………………………………………

Z uwagi na wskazane okoliczności, nie zgadzam się z treścią decyzji z dnia ………………………..

W związku z powyższym, wzywam do niezwłocznej wypłaty odszkodowania w wysokości wskazanej we wstępie niniejszego odwołania. Przypominam, że zgodnie z art. 361  Kodeksu cywilnego, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Nadto, na podstawie art. 444 § 1 w zw. z art. 445 §1  Kodeksu cywilnego, domagam się także wypłaty stosownego zadośćuczynienia za doznaną przeze mnie w wyniku wypadku krzywdę.

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające zasadność i wysokość moich roszczeń.*

Z poważaniem

…………………………………………………

(czytelny podpis)

*tylko jeśli nie zostały wcześniej przesłane ubezpieczycielowi

Ostatnie wpisy

Zostaw komentarz