1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Odszkodowanie od lekarza lub lekarza dentysty

Odszkodowanie od lekarza lub lekarza dentysty

Nienależycie przeprowadzony proces leczenia przez lekarza lub lekarza dentystę może skutkować powstaniem po jego stronie odpowiedzialności odszkodowawczej względem pacjenta. Za ich działania odpowiedzialność może ponosić także szpital lub inna placówka medyczna w ramach której działa dany lekarz.  Otrzymanie stosownego zadośćuczynienia lub odszkodowania jest możliwe m.in. w przypadku dopuszczenia się błędu medycznego, naruszenia praw pacjenta lub dóbr osobistych.

odszkodowanie od lekarza za błąd medyczny

Odszkodowanie od lekarza lub lekarza dentysty – błąd medyczny

Jedną z sytuacji, kiedy lekarz będzie zobowiązany do zapłaty stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia, jest dopuszczenie się przez niego błędu medycznego. Błędem medycznym nazywamy niezgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną działanie (a także zaniechanie) lekarza lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, wyrządzające pacjentowi szkodę.

W doktrynie prawa wyodrębniono zasadniczo 4 rodzaje błędów medyczny, a mianowicie:

  1. błąd diagnostyczny – postawienie wadliwej diagnozy, bądź dokonanie złej oceny stanu zdrowia pacjenta;
  2. błąd terapeutyczny – nieprawidłowe, niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej czynności (lub zaniechania) w leczeniu pacjenta;
  3. błąd techniczny – nienależyte działanie lub zaniechanie pod względem technicznym, poprzez naruszenie ustalonych norm ostrożności lub reguł wiedzy i sztuki medycznej;
  4. błąd organizacyjny – niepoprawna organizacja pracy personelu medycznego, której skutkiem są ujemne następstwa dla zdrowia pacjenta.

W przypadku zaistnienia jednego z powyższych błędów medycznych, poszkodowany pacjent, może z tego tytułu domagać się stosownego odszkodowania, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podstawą roszczeń pacjenta jest art. 415 KC w związku z art. 444 KC oraz art.  445 KC. Podmiotem odpowiedzialnym do zaspokojenia powyższych roszczeń będzie lekarz, a także, na zasadzie art. 430 KC, szpital lub inna placówka medyczna. 

Należy jednak uwypuklić, że nie każde działanie lekarza, które z perspektywy pacjenta wygląda na błąd medyczny tym błędem rzeczywiście jest. W praktyce często dochodzi do błędnego postrzegania przez pacjentów niepożądanych skutków operacji lub zabiegu jako błędu medycznego, tymczasem skutki te są najczęściej jedynie normalnymi powikłaniami danej operacji/zabiegu, a ich ryzykiem obciążony jest pacjent.

Żeby zatem należycie ocenić, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z błędem medycznym, wskazane jest uzyskanie wcześniejszej porady prawnej oraz opinii specjalisty z danej dziedziny medycyny.  

Odszkodowanie od lekarza lub lekarza dentysty ­– naruszenie praw pacjenta.

Kwestia odszkodowania za naruszenie praw pacjenta została szeroko omówiona w tym artykule.

Odszkodowanie od lekarza lub lekarza dentysty – naruszenie dóbr osobistych pacjenta.

Niekiedy, lekarz w trakcie procesu leczenia może naruszyć także dobra osobiste pacjenta. Takie naruszenie  również może być podstawą do odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 24 § 1 w związku z art. 448 KC, a także na podstawie art. 24 § 2 KC i przepisów ogólnych dot. odszkodowania.

W art. 23 KC do dóbr osobistych zalicza się w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Kodeks cywilny nie zawiera definicji dobra osobistego, a ich katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Możliwe jest zatem wskazanie innego dobra osobistego, nie będącego jednym z powyższych.

Do naruszenia dóbr osobistych może dojść np. poprzez niedopełnienie przez lekarza obowiązku do pouczenia pacjenta o ryzyku lub uzyskania zgody na leczenie. Np. „lekarz J. M. nie dopełnił obowiązku pouczenia powódki o ryzyku, z jakim wiąże się podjęcie leczenia endodontycznego tego zęba przed przestąpieniem do takiej właśnie terapii w kwietniu 2004 r. i nie uzyskał pisemnej zgody powódki na takie leczenie, co w świetle wymogu ustawowego z art.31 ust. 1 i art.34 ust.1 i 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r., poz.1634) przesądzało o bezprawności działania lekarza. Niezależnie zatem od kwestii, czy niepowodzenie przedmiotowego leczenia było wynikiem błędu w sztuce medycznej (jak twierdzi apelująca), czy też niezawinionych przez J. M. powikłań (jak przyjął Sąd pierwszej instancji), negatywne skutki leczenia obciążają lekarza dentystę.” (Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2014 roku sygn. akt I ACa 789/14).

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ? Kliknij tutaj. 

Ostatnie wpisy