Odszkodowania Poznań

Sprawy Frankowe

Jedną ze specjalizacji Kancelarii są sprawy frankowe. Nasi adwokaci i radcowie prawni reprezentują kredytobiorców w procesach sądowych przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF i zwrot uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych, a także o zapłatę powstałych nadpłat wskutek stosowania przez banki klauzul niedozwolonych. Unieważnienie umowy lub skuteczne “odfrankowienie kredytu” skutkuje dla kredytobiorcy korzyścią nawet do kilkuset tysięcy złotych. 

Jesteśmy jedną z niewielu Kancelarii, która na stałe współpracuje z zespołem analityków z dziedziny inżynierii finansowej, co gwarantuje rzetelne i szczegółowe wyliczenie dochodzonych kwot już na etapie przedsądowym.

Przed zleceniem sprawy warto upewnić się, że będzie ona poprowadzona przez osoby kompetentne, w szczególności przez radców prawnych lub adwokatów – na rynku istnieje bowiem wiele podmiotów niebędących kancelariami prawnymi, które oferują usługi prawne związane ze “sprawami frankowymi”.  Podmioty te nie wiąże kodeks etyki adwokatów i radców prawnych oraz nie są one objęte  wymogiem posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

 

Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące naszej oferty. 

Dane Kontaktowe:

tel: +48 518 101 211

mail: kancelaria@szlegal.pl

Siedziba Kancelarii:

Poznań, ul. Kościuszki 107/8

 

Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem.

Regulamin | Polityka Prywatności

Jakie prawa mają frankowicze ?

Koniec z użytkowaniem wieczystym - przekształca się w prawo własności

Osoba, która zawarła z bankiem umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego może domagać się jej unieważnienia. Jedną z podstaw tego roszczenia jest art. 58 par. 1 k.c., który stanowi między innymi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna.

Umowę unieważnioną przez sąd, traktuje się jako nigdy niezawartą, co oznacza, że jej strony powinny zwrócić sobie to co świadczyły nawzajem. W przypadku kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego powinno dojść  do rozliczenia dotychczasowych wpłat i ustalenia nadpłaty lub niedopłaty po stronie kredytobiorcy.

Przykład:

Bank pożyczył 800 000 zł. Kredytobiorca spłacił cały kredyt wraz  z odsetkami i innymi kosztami w łącznej wys. 1 200 000 zł. Sąd unieważnił umowę kredytu.

W związku z powyższym, kredytobiorca może domagać się różnicy pomiędzy kwotą spłaconą (1 200 000 zł), a udzielonym mu kredytem (800 000 zł), a zatem ma roszczenie o zapłatę 400 000 zł. 

Adwokat odszkodowania poznań

Kredytobiorca posiadający umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego może także domagać się uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone. Wówczas umowa kredytowa pozostaje ważna, lecz klauzule regulujące indeksację nie mają zastosowania. Powyższe skutkuje koniecznością ponownego przeliczenia kwoty należnej do spłaty na rzecz banku- bez zastosowania niekorzystnych zapisów umownych. Sąd na podstawie opinii biegłego sądowego przelicza kredyt z indeksowanego do waluty obcej na złotowy.

Przykład:

Bank pożyczył 800 000 zł. Kredytobiorca spłacił 500 000 zł. Sąd uznał klauzule indeksacyjne za niedozwolone. Biegły przeliczył kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego na złotowy. Biegły uznał, że gdyby kredyt od początku był kredytem zaciągniętym w złotówkach, kredytobiorca spłaciłby do momentu wydania opinii 400 000 zł (gdyż raty byłyby niższe niż we CHF)

W związku z powyższym, kredytobiorca może domagać się różnicy pomiędzy kwotą spłaconą (500 000 zł), a kwotą należną bankowi w przypadku kredytu złotowego (400 000 zł), a zatem ma roszczenie o zapłatę 100 000 zł. Pozostałą część kredytu kredytobiorca jest zobowiązany spłacić lecz zgodnie z nowym harmonogramem spłat w złotówkach.

O ile może zmniejszyć się zobowiązanie wobec banku?

uu

Ostateczny wynik sprawy zależeć będzie od tego czy umowa kredytowa zostanie całkowicie unieważniona czy klauzule indeksacyjne zostaną uznane przez sąd za nieważne. Korzystniejsze dla kredytobiorcy jest zazwyczaj unieważnienie całej umowy i zwrot świadczeń wzajemnych.

W przypadku nieważnienia umowy, strony zwracają sobie wzajemnie to co otrzymały. Kwoty te zależeć będą od tego czy kredyt został juz spłacony czy kredytobiorca jest dopiero na początku spłaty kredytu.

W przypadku uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone,  to biegły sądowy wylicza nadpłatę powstałą z tytułu niedozwolonych postanowień umownych stosowanych przy przeliczaniu kwoty wypłacanego kredytu, poprzez oszacowanie wysokości należności banku względem kredytobiorcy (na dzień sporządzenia opinii)  z pominięciem klauzul niedozwolonych, czyli w taki sposób jakby umowa nie zakładała indeksacji  do  waluty  obcej,  przy zachowaniu pozostałych warunków (w tym dotyczących oprocentowania).

Jak działamy?

Zgłoszenie sprawy do analizy

Analizujemy sprawę pod kątem możliwości wytoczenia pozwu przeciwko bankowi.

Zawarcie umowy

W sposób jasny i przejrzysty ustalamy warunki współpracy oraz honorarium Kancelarii

Prowadzenie sprawy

Reprezentujemy swoich klientów na każdym etapie sprawy – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym

Realizacja wyroku sądu

Po uzyskaniu korzystnego orzeczenia sądu, egzekwujemy od banku jego wykonanie – poprzez wypłatę stosownej sumy lub aktualizacji harmonogramu spłat, zgodnie z wyrokiem sądu.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG ?

Przede wszystkim, w przeciwieństwie do wielu firm na rynku (często działających w formie spółek z o.o. czy akcyjnych), jesteśmy kancelarią prawną, tak więc prowadzeniem zleconych spraw zajmują się wykwalifikowani prawnicy – w tym radcy prawni i adwokaci. W związku z powyższym, zlecone sprawy są prowadzone z najwyższą starannością oraz zgodnie z kodeksem etyki radców prawnych i adwokatów.

Radca prawny i adwokat to zawody zaufania publicznego, tak więc powierzając nam sprawę masz pewność, że jest w dobrych rękach. Co więcej, każdy nasz radca prawny i adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Dzięki temu, sprawy klientów zawszę są w Kancelarii bezpieczne,  w przeciwieństwie do firm odszkodowawczych, które nie zawsze takie ubezpieczenie posiadają.

Pamiętaj, zanim zdecydujesz się powierzyć swoją sprawę do prowadzenia podmiotowi innemu niż kancelaria prawna, zastanów się, czy aby na pewno będzie to korzystne rozwiązanie. Firmy odszkodowawcze są z reguły nastawione bowiem tylko na szybki zysk, i często dążą do jak najszybszego zawarcia ugody, czasami także niekorzystnej dla ich klienta. Wynika to z faktu, iż w większości przypadków firmy te nie mogą reprezentować swoich klientów przed sądem powszechnym, w przeciwieństwie do profesjonalnych pełnomocników – radców prawnych i adwokatów.

Nasza Kancelaria traktuje każdą sprawę indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać wyższe odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Stawiamy na przejrzystość i jasność naszych usług, w przypadku zatem jakichkolwiek wątpliwości, bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Wynagrodzenie

Przy zawieraniu umowy, jedną z najważniejszych rzeczy jest kwestia zasad wynagrodzenia. Ważne jest zatem, aby te zasady były przejrzyste dla obu stron.

Honorarium jest ustalane po wstępnej analizie sprawy, w dwóch wariantach:

Ryczałtowym – z góry ustalane honorarium za przeprowadzenie sprawy,

Mieszanym – kwota płatna z góry oraz procent wygranej dla klienta kwoty.

Dla klientów w trudnej sytuacji finansowej, istnieje możliwość płatności ratalnej.

Dzięki takim rozwiązaniom, wysokiej klasy usługi radców prawnych i adwokatów są dostępne w równym stopniu dla wszystkich “frankowiczów”, dzięki czemu mogą oni skutecznie dochodzić przysługujących im praw