1. Strona główna
 2. »
 3. Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator danych osobowych

Kancelaria Prawna Stawicka Zych s.c. NIP: 7831740536, REGON: 364213975 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań adres e-mail: kancelaria@szlegal.pl, tel. +48 518 101 211

2. Cele i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 (dalej: RODO):

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z Państwem umowy lub umów o współpracy, zwanej dalej lub zwanych dalej łącznie „Umową” lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), to jest:
 1. w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 3. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora

 

3. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i rachunkową.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych:

 

jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Państwa dane osobowe, możecie Państwo zażądać ich usunięcia,

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Kancelaria Prawna Stawicka Zych s.c. jest w posiadaniu nieprawidłowych danych osobowych na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo aby te dane zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 2. prawo do przenoszenia danych:

macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które Państwo dostarczyliście Kancelarii Prawnej Stawicka Zych s.c. na podstawie Umowy. Macie również Państwo prawo zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

jeżeli uważacie Państwo, że Kancelaria Prawna Stawicka Zych s.c. przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

w każdej chwili macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem; w celu wykonania swoich praw skontaktuj się z Kancelarią Prawną Stawicką Zych s.c. pod numerem telefonu lub adresem e-mail, które zostały wskazane w danych kontaktowych

6. Informacja o źródle danych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z realizacją Umowy, o której mowa w punkcie II. od jej Akceptanta, a także z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego.