1. Strona główna
 2. »
 3. Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.szlegal.pl, przez przedsiębiorstwo Kancelaria Prawna Stawicka Zych s.c.

 

 • 1 [Zapisy ogólne]

 

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego szlegal.pl jest Kancelaria Prawna Stawicka Zych s.c., NIP: 783 174 05 36 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań, zwana dalej jako „Usługodawca”.
 2. Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwane dalej: „Usługami”, za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.szlegal.pl , zwany dalej jako „Serwis”.
 3. Powyższe usługi polegają na świadczeniu porad prawnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przez adwokatów lub radców prawnych, a także będących pod ich nadzorem aplikantów adwokackich i radcowskich. Osoba korzystająca z Usług zwana jest dalej jako „Klient”.
 4. Wszelkie oświadczenia woli pomiędzy Klientem a Usługodawcą są składane elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail: kancelaria@szlegal.pl oraz maila Klienta z którego zlecił wykonanie Usługi – chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 5. Wszelkie treści znajdujące w Serwisie są objęte prawami autorskimi, które przysługują Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści serwisu.

 

 • 2 [Wymogi techniczne]

 

 1. Do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie:
 • Dostępu do sieci Internet,
 • Przeglądarki internetowej z aktywną usługą Cookie i Java Script,
 • Konta poczty elektronicznej.
 1. Klient może dostarczać Usługodawcy dokumenty oraz zdjęcia obsługiwane przez programy Adobe Acrobat Reader oraz pakiet Office 2013.
 2. Maksymalny rozmiar plików załączonych do wiadomości e-mail wynosi 20 MB.

 

 • 3 [Klient]

 

 1. Uprawnionymi do korzystania z usług są klienci będącymi osobami fizycznymi posiadającymi zdolność do czynności prawnych (chyba, że działają za pośrednictwem przedstawiciela prawnego), osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, oraz jego akceptacja przez Klienta.
 3. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści prawnie zabronionych.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klient jest uprawniony do bezpłatnego powielania, pozyskania odtworzenia i utrwalenia regulaminu w każdym czasie.
 6. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta każdym czasie.

 

 • 4 [Usługa porady prawnej]

 

 1. Przesłanie zapytania prawnego (dalej jako „Zapytanie”) jest bezpłatne. Zapytanie należy przesłać na adres e-mail kancelaria@szlegal.pl
 2. W odpowiedzi na wskazane w ust. 1 zapytanie prawne, Usługodawca informuje Klienta o cenie brutto Usługi. Odpowiedź następuje na adres e-mail z którego zostało przesłane zapytanie, w terminie 48 godzin. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, domniemuje się, że Usługodawca odmawia wykonania Usługi z przyczyn wskazanych w ust. 7
 3. Cena Usługi nie obejmuje pytań dodatkowych, zadanych po wykonaniu Usługi związanej z zapytaniem prawnym.
 4. Klient oświadcza, że informacje podane w Zapytaniu są prawdziwe i że udostępnił Usługodawcy wszelkie związane z nim dokumenty.
 5. Usługa porady prawnej zostanie wykonana na podstawie przesłanego Zapytania i opisanego w nim stanu faktycznego oraz przedstawionych dokumentów, w oparciu o właściwy stan prawny
 6. Nie są świadczone Usługi dotyczące prawa obcego, chyba że Usługodawca postanowi inaczej.
 7. Odmówienie wykonania Usługi przez Usługodawcę jest możliwe, jeżeli Usługa może naruszać zasady etyki zawodowej, współżycia społecznego lub nie posiada on kwalifikacji do jej wykonania.
 8. Odpowiedź na Zapytanie zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 9. Termin wykonania Usługi wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych, w zależności od stopnia skomplikowania zapytania i jest liczony od dniach zaksięgowania płatności za Usługę. W szczególnych wypadkach termin ten może zostać wydłużony przez Usługodawcę o czym poinformuje on klienta.

 

 

 • 5 [Płatność]

 

 1. Po zapoznaniu się z wyceną sprawy, Klient może zrezygnować ze zlecenia Usługi i nie będzie za to obciążony żadnymi opłatami.
 2. Wynagrodzenie Usługodawcy będzie płatne na wskazany w odpowiedzi na zapytanie rachunek bankowy, wysłany z adresu e-mail kancelaria@szlegal.pl
 3. Koszty związane z transakcją bankową obciążają Klienta.

 

 

 • 6 [Odstąpienie od umowy]

 

 1. Klient, będący konsumentem może odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia – od dnia zaksięgowania środków na rachunku Usługodawcy.
 2. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Usługodawca zwraca Klientowi wszelkie pobrane środki.,
 4. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po wykonaniu Usługi.

 

 • 7 [Odpowiedzialność Usługodawcy]
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do poniesionej przez Klienta straty.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie jakichkolwiek danych, w szczególności dot. adresu swojej poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 

 • 8 [Postępowanie reklamacyjne]

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług należy przesyłać na adres: Kancelaria Prawna Stawicka Zych s.c., ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres kancelaria@szlegal.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta oraz objętą reklamacją Usługę, a także stosowne zarzuty i żądania Klienta.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 • 9 [Postanowienia końcowe]

 

 1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają imperatywnym przepisom prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta (jeżeli Klient jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 2. Regulamin jest dostępny w serwisie szlegal.pl/regulamin od dnia 16.03.2020 r.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2020 roku.
 4. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zaksięgowania płatności za Usługę na rachunku Usługodawcy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy listownie na adres: Kancelaria Prawna Stawicka Zych s.c., ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań, tel. 518 101 211, kancelaria@szlegal.pl, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz znajduje się poniżej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

  ………………………………………………………..

(miejscowość, dnia)

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

 

Niniejszym ja/my* (niżej podpisana/podpisani) odstępuję/my* od Usługi porady online z dnia …………………………………………………………………………..

 

 

………………………………..

(podpis)

 

 

 

*niepotrzebne skreślić