Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Jak napisać odwołanie od decyzji w sprawie odszkodowania? 

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania to dokument, którego przygotowanie wciąż przysparza problemów i wiele osób szuka pomocy w tym zakresie. Dlatego też zdecydowaliśmy się na to, aby krok po kroku wyjaśnić Państwu, w jaki sposób podejść do sprawy a także udostępnić wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela w sprawie o odszkodowanie.  Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela znajdziecie na końcu niniejszego wpisu, tym niemniej aby wiedzieć jak go wypełnić, warto zapoznać się z całym wpisem.  Skorzystanie z niniejszego wzoru odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest nieodpłatne. 

wzor-odwolania-od-decyzji-ubezpieczyciela

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Dbając o interesy naszych klientów, postanowiliśmy przygotować dla Państwa wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Wzór odwołania został przygotowany na potrzeby postępowania w związku ze szkodą likwidowaną w ramach ubezpieczenia OC, o czym należy pamiętać przed jego wysłaniem ubezpieczycielowi.

Przygotowany przez nas wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie zawsze będzie zatem znajdował zastosowania w sprawach dotyczących np. polis NNW. Prosimy w związku z tym Państwa o zwrócenie na to uwagi.  Kancelaria nie ponosi bowiem odpowiedzialności za ewentualna nieskuteczność złożonego odwołania.

Pragniemy także zwrócić uwagę, że odwołanie od decyzji  ubezpieczyciela powinno być przygotowane z najwyższą starannością, bowiem często jest to ostatnia rzecz jaką można zrobić w sprawie oprócz skierowania jej na drogę sądową. Warto zatem zadbać, aby odwołanie zostało przygotowane w solidny sposób, tak żeby zawierało wszelkie argumenty prawne i faktyczne – dzięki temu można uzyskać należne odszkodowanie bez kierowania sprawy na drogę sądową. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzeniu odwołania, prosimy kliknąć tutaj. 

Termin złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Z pewnością warto wiedzieć o tym, że odwołanie od decyzji odszkodowania jest przysługującym każdemu prawem. Aby cała procedura przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami, swoich racji należy dochodzić w określonym terminie. Jakim? Co do zasady – od odszkodowania można odwołać się w ciągu 3 lat. Od tych ogólnych postanowień ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Jeden z nich odnosi się do sytuacji, gdy szkoda powstała wskutek czynu niedozwolonego.

Co prawda przy takim obrocie sprawy roszczenia z tego tytułu również ulegają przedawnieniu po 3 latach. Jednakże czas liczony jest od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo – przy zachowaniu należytej staranności – mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Termin nie może być jednak dłuższy niż 10 lat. Jeżeli chodzi o odwołanie od decyzji ubezpieczania OC, to drugi wyjątek dotyczy szkód wyrządzonych na drodze przestępstwa. Tutaj do przedawnienia dochodzi dopiero pod 20 latach, co potwierdza art. 442 § 2 Kodeksu cywilnego.

Co powinno zawierać odwołanie od odszkodowania?

Przygotowywany dokument musi być wypełniony bardzo dokładnie. Podstawowymi informacjami, jakie powinny się w nim znaleźć, są dane ubezpieczyciela. Oprócz miejscowości i daty sporządzenia odwołania od decyzji odszkodowania należy również uwzględnić nazwę podmiotu, do którego kierowane jest pismo, a także adres jego siedziby. Kluczowy jest numer szkody oraz personalia osób będących stronami w sprawie. To właśnie na podstawie tych informacji dokument zostanie przypisany do konkretnego postępowania.

Po wprowadzeniu najważniejszych danych odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania OC trzeba uzupełnić o treść informującą odbiorcę o zamiarach nadawcy. W praktyce oznacza to wezwanie do zapłaty określonych kwot na podany rachunek bankowy. Należy jednak pamiętać o konieczności podania podstawy takiego żądania. W tym wypadku jest to art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dokładną treść można znaleźć w podanym wzorze.

W przypadku odwołania od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania bardzo ważne jest przygotowanie merytorycznego uzasadnienia. Do pisma należy dołączyć wszelkie dokumenty mające związek ze sprawą. To właśnie one muszą wskazywać na zasadność sporządzonego wniosku. Warto wykorzystać również przepisy prawa mające w tym wypadku zastosowanie. Mowa o art. 822, 361, 444 i 445 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli w wyniku wypadku doznano uszczerbku na zdrowiu, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać informację o uszczerbku na zdrowiu, a także stosowną dokumentację medyczną.

Przygotowane w ten sposób odwołanie od odszkodowania OC powinno też zawierać opis przewinień, których dopuścił się sprawca szkody. Dobrze jest podać także jego dane osobowe. W tej części dokumentu również należy uwzględnić wezwanie do zapłaty. W przypadku wątpliwości co do umieszczenia w odwołaniu od decyzji odszkodowania poszczególnych informacji dobrym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z kancelarią prawną w celu omówienia działań w tym zakresie, do czego serdecznie zachęcamy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Dla osób zainteresowanych napisaniem odwołania od decyzji ubezpieczenia OC w swojej sprawie przygotowaliśmy wzór takiego dokumentu, który można pobrać zarówno w formacie PDF, jak i DOC. Pragniemy jednak zaznaczyć, że powinien być on traktowany raczej w kategoriach pomocy niż jako ostateczna wykładnia. Chodzi oczywiście o to, że opracowany przez nas wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie zawsze będzie znajdował zastosowanie w sprawach dotyczących np. polis NNW. Ma on jedynie uwydatnić fakt, że podczas sporządzania tego dokumentu trzeba wykazać się najwyższą starannością – szczególnie w kwestiach merytorycznych – albo zgłosić się o pomoc do radcy prawnego lub adwokata.

Wzór-odwołania-od-decyzji-ubezpieczyciela – PDF

Wzór-odwołania-od-decyzji-ubezpieczyciela – DOC

…………………………………………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(nazwa ubezpieczyciela, adres)

Nr szkody: ……………………………………

Data szkody: ……………………………………

Poszkodowany: …………………………………

Sprawca szkody: …………………………………

ODWOŁANIE

OD DECYZJI UBEZPIECZYCILA Z DNIA ……………………………………………………

 

Działając w imieniu własnym, niniejszym składam odwołanie od decyzji z dnia ……………………………………..

W związku z powyższym, wzywam do zapłaty na moją rzecz następujących kwot:

  1. ……………………………….. tytułem …………………………………………………. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty.
  2. ……………………………….. tytułem …………………………………………………. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty.
  3. ……………………………….. tytułem …………………………………………………. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty.

Powyższe kwoty należy uiścić niezwłocznie na wskazany poniżej rachunek bankowy:

………………………………………………………………………………………………………….

Przypominam, iż zgodnie  z art.  14  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Uzasadnienie

Jak stanowi art.  415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z art.  822 Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

W niniejszej sprawie, winę za powstanie szkody ponosi sprawca szkody ………………………………, ubezpieczony w …………………………………………………. Wina sprawcy polegała na ………………………………………………………………………………………………

Z uwagi na wskazane okoliczności, nie zgadzam się z treścią decyzji z dnia ………………………..

W związku z powyższym, wzywam do niezwłocznej wypłaty odszkodowania w wysokości wskazanej we wstępie niniejszego odwołania. Przypominam, że zgodnie z art. 361  Kodeksu cywilnego, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Nadto, na podstawie art. 444 § 1 w zw. z art. 445 §1  Kodeksu cywilnego, domagam się także wypłaty stosownego zadośćuczynienia za doznaną przeze mnie w wyniku wypadku krzywdę.

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające zasadność i wysokość moich roszczeń.*

Z poważaniem

…………………………………………………

(czytelny podpis)

*tylko jeśli nie zostały wcześniej przesłane ubezpieczycielowi

Potrzebujesz pomocy prawnej ? Skontaktuj się i bezpłatnie skonsultuj sprawę . 

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]

    Posty powiązane

    Zostaw komentarz