Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Odszkodowanie po 10 latach? To możliwe. 

odszkodowanie od lekarza za błąd medyczny

Odszkodowanie od lekarza lub lekarza dentysty – błąd medyczny

Jedną z sytuacji, kiedy lekarz będzie zobowiązany do zapłaty stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia, jest dopuszczenie się przez niego błędu medycznego. Błędem medycznym nazywamy niezgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną działanie (a także zaniechanie) lekarza lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, wyrządzające pacjentowi szkodę.

W doktrynie prawa wyodrębniono zasadniczo 4 rodzaje błędów medyczny, a mianowicie:

  1. błąd diagnostyczny – postawienie wadliwej diagnozy, bądź dokonanie złej oceny stanu zdrowia pacjenta;
  2. błąd terapeutyczny – nieprawidłowe, niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej czynności (lub zaniechania) w leczeniu pacjenta;
  3. błąd techniczny – nienależyte działanie lub zaniechanie pod względem technicznym, poprzez naruszenie ustalonych norm ostrożności lub reguł wiedzy i sztuki medycznej;
  4. błąd organizacyjny – niepoprawna organizacja pracy personelu medycznego, której skutkiem są ujemne następstwa dla zdrowia pacjenta.

W przypadku zaistnienia jednego z powyższych błędów medycznych, poszkodowany pacjent, może z tego tytułu domagać się stosownego odszkodowania, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Podstawą roszczeń pacjenta jest art. 415 KC w związku z art. 444 KC oraz art.  445 KC. Podmiotem odpowiedzialnym do zaspokojenia powyższych roszczeń będzie lekarz, a także, na zasadzie art. 430 KC, szpital lub inna placówka medyczna. 

Należy jednak uwypuklić, że nie każde działanie lekarza, które z perspektywy pacjenta wygląda na błąd medyczny tym błędem rzeczywiście jest. W praktyce często dochodzi do błędnego postrzegania przez pacjentów niepożądanych skutków operacji lub zabiegu jako błędu medycznego, tymczasem skutki te są najczęściej jedynie normalnymi powikłaniami danej operacji/zabiegu, a ich ryzykiem obciążony jest pacjent.

Żeby zatem należycie ocenić, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z błędem medycznym, wskazane jest uzyskanie wcześniejszej porady prawnej oraz opinii specjalisty z danej dziedziny medycyny.  

Odszkodowanie od lekarza lub lekarza dentysty ­– naruszenie praw pacjenta.

Kwestia odszkodowania za naruszenie praw pacjenta została szeroko omówiona w tym artykule.

Odszkodowanie od lekarza lub lekarza dentysty – naruszenie dóbr osobistych pacjenta.

Niekiedy, lekarz w trakcie procesu leczenia może naruszyć także dobra osobiste pacjenta. Takie naruszenie  również może być podstawą do odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 24 § 1 w związku z art. 448 KC, a także na podstawie art. 24 § 2 KC i przepisów ogólnych dot. odszkodowania.

W art. 23 KC do dóbr osobistych zalicza się w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Kodeks cywilny nie zawiera definicji dobra osobistego, a ich katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Możliwe jest zatem wskazanie innego dobra osobistego, nie będącego jednym z powyższych.

Do naruszenia dóbr osobistych może dojść np. poprzez niedopełnienie przez lekarza obowiązku do pouczenia pacjenta o ryzyku lub uzyskania zgody na leczenie. Np. „lekarz J. M. nie dopełnił obowiązku pouczenia powódki o ryzyku, z jakim wiąże się podjęcie leczenia endodontycznego tego zęba przed przestąpieniem do takiej właśnie terapii w kwietniu 2004 r. i nie uzyskał pisemnej zgody powódki na takie leczenie, co w świetle wymogu ustawowego z art.31 ust. 1 i art.34 ust.1 i 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r., poz.1634) przesądzało o bezprawności działania lekarza. Niezależnie zatem od kwestii, czy niepowodzenie przedmiotowego leczenia było wynikiem błędu w sztuce medycznej (jak twierdzi apelująca), czy też niezawinionych przez J. M. powikłań (jak przyjął Sąd pierwszej instancji), negatywne skutki leczenia obciążają lekarza dentystę.” (Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2014 roku sygn. akt I ACa 789/14).

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ? Kliknij tutaj. 

Autor:

radca prawny Tomasz Szadach

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się. 

Bezpłatnie konsultujemy każdą sprawę.

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]

    Posty powiązane