1. Strona główna
 2. »
 3. Blog prawny
 4. »
 5. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Za trwałe lub długotrwałe szkody niematerialne doznane w wyniku wypadku, a związane z bólem i cierpieniem, w wielu przypadkach należy się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kto może się o nie ubiegać i na jakich zasadach? Jak kancelaria prawna pomaga osobom poszkodowanym w takich sytuacjach? Odpowiadamy na te i inne pytania. Zapraszamy do przeczytania artykułu!

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Co to jest uszczerbek na zdrowiu?

Z racji tego, że uszczerbek na zdrowiu nie ma jednoznacznej definicji w przepisach prawa, to przyjmuje się, iż jest to stałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, które może w znaczący sposób uniemożliwić wykonywanie podstawowych czynności oraz obowiązków zawodowych.

To, jak jest poważny, określa się w zależności od doznanego urazu. Przykładem może być złamanie, które wymaga operacji i rehabilitacji.

Przy ustalaniu kwoty za odszkodowanie bierze się pod uwagę, czy uszczerbek na zdrowiu jest:

 • stały – czyli wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla organizmu, które są nieodwracalne. Może to być np. utrata kończyny, trwałe upośledzenie narządu ruchu itp.,
 • długotrwały – dotyczy sytuacji, w której negatywne skutki doznanych urazów trwają dłużej niż 6 miesięcy, jednak rokują poprawę. Np. tymczasowe problemy z poruszaniem się po poważnym złamaniu nogi.

Są to więc szkody niematerialne w postaci cierpienia fizycznego i psychicznego, zarówno już doznanego, jak i tego, które z dużym stopniem prawdopodobieństwem będzie odczuwane w przyszłości.

Kto może starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Rekompensata przysługuje osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu nie ze swojej winy w wyniku np.:

 • wypadków komunikacyjnych lub przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • źle udzielonej pomocy medycznej albo nieprawidłowo wykonanego zabiegu czy operacji.

W takich sytuacjach poszkodowani mogą domagać się odszkodowania bezpośrednio od sprawcy zdarzenia lub od ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Oprócz tego w przypadku wypadków przy pracy można ubiegać się dodatkowo o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Zakład wydaje decyzję na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub specjalnie powoływanej komisji lekarskiej. Wskazują oni, jaki procent uszczerbku na zdrowiu nastąpił oraz czy jest on trwały, czy długotrwały. Określają go na podstawie tabeli z załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

W przypadku rekompensaty z ubezpieczenia NNW, o sposobie naliczania decyduje treść umowy ubezpieczenia, zawarta w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Zgodnie z polskim prawem zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu przysługuje także rodzinom poszkodowanych, którzy w wyniku wyrządzonej szkody ponieśli śmierć.

Ile wynosi rekompensata za uszczerbek na zdrowiu?

Ze względu na brak jednolitych kryteriów, nie można jednoznacznie oszacować wysokość należnego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Jest to zawsze kwestia rozstrzygana indywidualnie. Uwzględnia się nie tylko okoliczności danego przypadku, ale i m.in.:

 • rodzaj, charakter, intensywność oraz czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych – ma tu znaczenie np. pobyt w szpitalu, bolesność i długotrwałość zabiegów, operacje, dodatkowe leczenie,
 • nieodwracalność następstw wypadku,
 • rokowania na przyszłość – czy stan zdrowia polepszy się, czy też pogorszy,
 • wpływ wypadku/choroby na negatywne zmiany w psychice,
 • utrata szans na rozwój zawodowy, osobisty, zainteresowań oraz perspektyw na przyszłość,
 • poczucie nieprzydatności społecznej – niemożliwość prowadzenia normalnego życia, konieczność korzystania z opieki osób trzecich, brak sposobności zarobkowania.

Biorąc pod uwagę te i wiele innych czynników ustalenie kwoty zadośćuczynienia jest niełatwym zadaniem.

Co obejmuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Rekompensata za szkody poniesione na zdrowiu fizycznym lub psychicznym obejmuje także zwrot pieniędzy za:

 • przebyte leczenie,
 • zakup środków farmakologicznych i sprzętu ortopedycznego,
 • zatrudnienie profesjonalnej opieki nad chorym w domu,
 • utratę wynagrodzenia w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim,
 • dojazdy do lekarzy i placówek zdrowotnych,
 • koszty przekwalifikowania się (niemożliwość dalszego wykonywania zawodu),
 • wydatki związane z dostosowaniem miejsca zamieszkania do potrzeb powstałych na skutek inwalidztwa.

Proces o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu trwa najdłużej w przypadku postępowania karnego przeciw oskarżonemu o sprawstwo szkody. Natomiast najszybciej udaje się je uzyskać na podstawie ugody między poszkodowanym a zakładem ubezpieczeniowym.

Jeśli chodzi o wypłatę rekompensaty z ZUS, ma on 14 dni na udzielenie odpowiedzi, a później nie więcej niż 30 dni na wypłatę przyznanej kwoty.

W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W przypadku doświadczenia uszczerbku na zdrowiu osoba poszkodowana może wystąpić o stosowną rekompensatę bezpośrednio do sprawcy lub do ubezpieczyciela. Uzyskanie kwoty, która będzie adekwatna do doznanej krzywdy, jest poważnym wyzwaniem i wymaga znajomości przepisów. Dlatego wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej kancelarii odszkodowawczej. Nasi specjaliści pomagają nie tylko zebrać materiał, pozwalający udowodnić poniesione straty, ale także w zakresie złożenia stosownych wniosków do ubezpieczyciela/sądu. Na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa mogą także reprezentować poszkodowanego w negocjacjach oraz przed sądem.

Jak pomagamy uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Od lat specjalizujemy się w tematyce rekompensat za uszczerbek na zdrowiu i podejmujemy działania mające na celu uzyskanie satysfakcjonującego klienta odszkodowania. Kancelaria prawna zatrudnia specjalistów, którzy rzetelnie analizują każdą sprawę oraz prowadzą ją w imieniu poszkodowanego. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami.

Zostaw komentarz